Alle Producten Zijn 100% Authentiek! - Gratis Verzending - Alle Producten Zijn Gloednieuw

PRIVACYVERKLARING

SneakerTD

SneakerTD is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

SneakerTD stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.sneakertd.nl (hierna ‘’de website’’), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna ‘’de gebruiker’’).

SneakerTD verbindt zich ertoe de Verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG gegevensbescherming in acht te nemen.

SneakerTD draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

E-mailadres: sneakertdzakelijk@outlook.com

Telefoonnummer: +31 6 42145690

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 13 maart 2023

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

 

Bij het gebruik van de website of diensten van SneakerTD kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Voor- en achternaam, bezorg- en woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres. Gegevens over de activiteiten van de gebruiker van de website.

 1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het bestellen van producten, opnemen van contact bij vragen of verdere informatie over de producten. Het verbeteren van de website.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. (lid 1 sub a)

De gegeven toestemming kan te alle tijde door de gebruiker worden ingetrokken.

 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)
 1. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Persoonsgegevens kunnen door SneakerTD worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door SneakerTD gegeven opdracht aan de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt SneakerTD er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

SneakerTD verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

 1. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

 

De persoonsgegevens worden door SneakerTD niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

 1. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

 

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn/haar rechten uitoefenen ten aanzien van SneakerTD.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn/haar rechten kenbaar maken aan SneakerTD middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van SneakerTD.

SneakerTD geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

SneakerTD geeft uiterlijk binnen 2 maanden na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

 1. Recht op informatie over de verwerkingen

 

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt SneakerTD informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

 1. Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

SneakerTD verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

 • de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
 • het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn/haar verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door SneakerTD.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektrische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

 1. Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker SneakerTD opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

SneakerTD brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of oneveredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker.

SneakerTD verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 1. Recht op gegevenswissing

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door SneakerTD te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien SneakerTD persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn/haar gegevens. SneakerTD dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijkheden op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn/haar persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen van SneakerTD in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat SneakerTD hem/haar hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Indien de gebruiker zijn/haar recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van uitoefening van het openbaar gezag dat aan SneakerTD opgedragen is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

 1. Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn/haar specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door SneakerTD.

In bovenstaand geval zal SneakerTD staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij SneakerTD dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of de verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen de gegevenverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 1. Klachtrecht

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door SneakerTD bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Postadres: Kruipwilg 6, Heemskerk | 1964 MC

E-mailadres: sneakertdzakelijk@outlook.com

Telefoonnummer: +31 6 42145690

KvK-nummer: 85944602

Btw-nummer: NL004172587B01